ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. januar, 2020 kl. 19:00 i “Skuret”

Kære medlem.

Så er det tid for generalforsamlingen, som atter afholdes i klubhuset ”Skuret”

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om bestyrelsens og klubbens arbejde i det forløbne år, til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af klubbens driftsresultat og status i det forløbne år, til godkendelse. Herefter fremlæggelse af budget for 2020.
 4. Behandling af indkomne forslag. Opmærksomheden henledes på, at forslag der omhandler vedtægtsændringer kan kun behandles, såfremt 50% af medlemmerne (p.t. 19) er fremmødt.
 5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen jvf. §4:
 7. Steen Fabian Jensen – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 8. Per Kolberg – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 9. Michael Binger – på valg i ulige årstal – da Michael ikke ønsker at fortsætte, skal der imidlertid ske nyvalg med valgperiode til 2021 (i ulige årstal).
 10. Dennis Dyg – flytter fra byen og kan derfor ikke fortsætte – der skal derfor ske nyvalg med valgperiode til 2021 (i ulige årstal).

                     Øvrige valg jvf. §4

 • Søren Sørensen – på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 • Revisor: Hans Busse – på valg i ulige årstal.
 • Revisor: Erik Bonnichsen –  på valg i lige årstal – modtager genvalg.
 • Revisor suppleant: Heiko Buch-Illing – på valg i ulige årstal.
 • Eventuelt.

Klubbens vedtægter kan ses på www.sejlklubbensundet.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Umiddelbart herefter vil alle indkomne forslag blive ophængt i klubhuset, således at alle medlemmer kan orientere sig inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for aktive og passive medlemmer, samt disses partnere.

Kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent, kan indvælges i bestyrelsen og har stemmeret til generalforsamlingen.  MVH / Bestyrelsen

Skriv et svar